Petroleum Exploration Competition (PEC2019)

 

ในวาระครบรอบ 10 ปี ของหลักสูตรธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการสำรวจปิโตรเลียม (Petroleum Exploration Competition) ซึ่งเป็นการแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีการสำรวจจริง เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยระหว่างกิจกรรม ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาปิโตรเลียมและ workshop การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพธรณีวิทยาด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทีมผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษาในหลักสูตร ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนละ 920,000 บาท


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสำรวจปิโตรเลียม
 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

คุณสมบัติทีมผู้เข้าแข่งขัน

 1. ทีมประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน
 2. สมาชิกทุกคนกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรมธรณี
 3. แต่ละสถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมจากข้อมูลที่ให้ในเวลา 2 วัน โดยพิจารณาจากการแปลความหมายธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหลุมเจาะ ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน และการค้นหาตำแหน่งแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จากนั้นนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่

 1. ตัวแทนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 2. ตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 3. ตัวแทนจากบริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ
 4. ตัวแทนจากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จากัด
 5. ผู้อำนวยการหลักสูตรธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ** หมายเหตุ: คณะกรรมการตัดสิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษาในหลักสูตร ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนละ 920,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
  ** หมายเหตุ: ทุนการศึกษาจะได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักหลักสูตรธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางกิจกรรม

วันที่หนึ่ง 17 ธ.ค. 62
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิด
9.30 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ การสำรวจปิโตรเลียม
10.30 – 10.45 น. พักรับระทานอาหารว่าง
10.45- 12.00 น. บรรยายหัวข้อ การประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Workshop การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจปิโตรเลียม
14.30 – 14.45 น. พักรับระทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Workshop การใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองการกำเนิดปิโตรเลียม
16.00 – 17.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรับชุดข้อมูล ประชุมถาม/ตอบก่อนการแข่งขัน
วันที่สองและสาม 18-19 ธ.ค. 62
9.00 – 17.00 น. ผู้เข้าแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล
วันที่สี่ 20 ธ.ค. 62
8.30 – 9.00 น. ผู้เข้าแข่งขันส่งไฟล์นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงาน ทีมละ 30 นาที
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. นำเสนอผลงาน (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลรางวัล และพิธีปิด

สถานที่จัดการแข่งขัน


เปิดรับสมัคร

15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562

ทางเว็บไซต์ http://www.cupetrogeoscience.com/pec2019/